image bg mac lipad pipad

องค์กรหลักที่เป็นเลิศ

ด้านการกระจายเสียงแบบมืออาชีพ

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

นำสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน

image bg Radio Thailand

FM 88 MHz

AM 819 kHz

FM 92.5 MHz

AM 937 kHz

FM 93.5 MHz

AM 937 kHz

FM 95.5 MHz

AM 891 kHz

FM 97 MHz

AM 918 kHz

FM 105 MHz

Education Network

Radio Thailand World Service

image bg b1 b2 b3 b4
image bg

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สื่อหลักด้านการวิทยุกระจายเสียง
สังกัดกรมประชาสัมพันธ์
สร้างสรรค์สังคมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

วิสัยทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

องค์กรหลักที่เป็นเลิศด้านการกระจายเสียงแบบมืออาชีพ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นำสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 • กระจายเสียงเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของรัฐด้านนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล
  ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน
 • สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 • ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและดำเนินงานของรัฐอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการกระจายเสียง
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างมืออาชีพและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูประบบราชการ
โครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูประบบราชการ
โครงการประชาสัมพันธ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการประชาสัมพันธ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

กิจกรรมของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

#

สวท. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

#

ผอ.สวท.มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน

#

คณะผู้บริหาร กปส. ลงนามถวายพระพรฯ

#

ดนตรีในสวน คืนความสุขให้ประชาชน6

#

ดนตรีมิตรภาพไทย-จีน 2014

#

ดนตรีในสวน คืนความสุขให้ประชาชน4

#

การฝึกอบรมวิทยุกระจายเสียงระบบ Digital

#

ดนตรีในสวน คืนความสุขให้ประชาชน2

#

ผู้สื่อข่าว ภาคภาษาไทย สถานีวิทยุระหว่างประเทศแห่งชาติจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สวท.

#

ดนตรีในสวน คืนความสุขให้ประชาชน

#

ABU Radio Song Festival 2014

#

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

#

กรมทางหลวงชนบท ดูงาน สวท.

#

รปส.มอบนโยบาย สวท.

#

ต้อนรับ ผอ.สวท. คนใหม่

#

เทศกาลสงกรานต์ กปส. และ สวท.

#

เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้ง ส.ว.57

#

รปส.รับมอบโล่ผู้มีอุปการะคุณฯ

#

รางวัลสื่อมวลชนสตรีดีเด่น

#

แสดงความยินดีกับ รปส.

#

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิทยุ

#

"เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้ง 57"

#

รายการ "บ้านนี้มีสุข"

#

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

#

อวยพรปีใหม่ อปส.และที่ปรึกษา

#

หน่วยงานต่างๆ อวยพรปีใหม่ สวท.

#

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556

 • กรมประชาสัมพันธ์
 • อินทราเน็ต กปส.
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กำนักงาน กปร.
 • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • aseanthai
 • BMTA
 • studentloan
 • OCSC
 • VOV5
powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.