มาตรฐานการให้บริการของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๘(๓) บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาบรรณข้าราชการและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดทำมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการให้บริการต่างๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรและผู้รับบริการได้ทราบแนวทาง ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.