คณะผู้บริหาร

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หน่วยงานอยู่ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดการโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 10 ส่วนงาน ในการควบคุมของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

  • ส่วนกระจายเสียงในประเทศ
  • ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ
  • ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว
  • ส่วนผลิตรายการ
  • ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
  • ส่วนเทคนิค
  • ส่วนบริหารการดนตรี
  • สถานีวิทยุเครื่องส่ง 1000 กิโลวัตต์
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา
ผอ.สวท. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ทองทศ มหามนตรี

ผอ.สผร ร.ผอ.ส่วนผลิตรายการ

สัญญลักษณ์ เจริญเปี่ยม

ส่วนผลิตรายการ
ผอ.สจต ผอ.ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ

วลีรัตน์ สาครพันธ์

ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ
ผอ.สวศ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา

ไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
ผอ.สสข ผอ.ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว

สุภา เลียวกายะสุวรรณ

ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว
ผอ.สจน ผอ.ส่วนกระจายเสียงในประเทศ

จิระวรรณ ตันกุรานันท์

ส่วนกระจายเสียงในประเทศ
ผอ.สทน ร.ผอ.ส่วนเทคนิค

สหัส ใจมั่น

ส่วนเทคนิค
ผอ.สถานีเครื่องส่งวิทยุ
1000 กิโลวัตต์
ผอ.สผป ผอ.ส่วนแผนงาน
และพัฒนางานประชาสัมพันธ์
ผอ.สบด ผอ.ส่วนบริหารการดนตรี

ชัยพร ทับพวาธินท์

ส่วนบริหารการดนตรี
ห.ฝบห ห.ฝ่ายบริหารทั่วไป

อัจฉราวรดี ชายวงศ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป
powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.