L
A D I N G

เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

คณะผู้บริหาร

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หน่วยงานอยู่ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดการโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 11 ส่วนงาน และจัดตั้งเป็นการภายใน 3 ส่วนงาน ในการควบคุมของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ทองทศ มหามนตรี
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย
จิระวรรณ ตันกุรานันท์
ผอ.ส่วนกระจายเสียงในประเทศ
วลีรัตน์ สาครพันธ์
ผอ.ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ
สุภา เลียวกายะสุวรรณ
ผอ.ส่วนผลิตรายการ
ชัยพร ทับพวาธินท์
ผอ.ส่วนบริหารการดนตรี
สหัส ใจมั่น
ผอ.ส่วนเทคนิค
ณัฐกร ผโลประการ
ผอ.สถานีเครื่องส่งวิทยุ 1000 กิโลวัตต์
จำลอง อนันตสุข
ผอ.ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว
สุรศักดิ์ จำลองกุล
ผอ.ส่วนแผนงานและ
พัฒนางานประชาสัมพันธ์
สัญญลักษณ์ เจริญเปี่ยม
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา
สมบัติ นิลรักษ์
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (รังสิต)
อานนท์ แนบบุญ
ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
{ภายใน}
วิไลลักษณ์ รุ่งสมัย
ผอ.ส่วนสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ
{ภายใน}
อนงค์ จันทะทร
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและยานพานะ {ภายใน}
อัจฉราวรดี ชายวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหาร