L
A D I N G

เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

วิสัยทัศน์

"องค์กรหลักที่เป็นเลิศด้านการกระจายเสียงแบบมืออาชีพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นำสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน"

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์