L
A D I N G
กิจกรรมของสถานี

ข้าราชการใหม่ศึกษาดูงาน สวท.

19 มิ.ย. 2562
263

สปช. ผู้เข้าอบรมพร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ด้านการจัดรายการ การผลิตรายการวิทยุและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ โดนนายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พาชมสถานที่และมห้คำแนะนำ เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย