L
A D I N G
ข่าวสารของสถานี

โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับบริการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระสงฆ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

14 พฤษภาคม 2564
233 views

โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับบริการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระสงฆ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ที่ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับพระสงฆ์ ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อโควิด-19 เนื่องจากพระสงฆ์มีกิจนิมนต์ ต้องพบปะกับประชาชน และต้องทำสังฆกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงได้มีการเปิดรับบริการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสงฆ์
นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลสงฆ์พร้อมให้บริการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่พระสงฆ์ กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ดังนี้
.
1.อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
2.อายุน้อยกว่า 60 ปี แต่มีโรคร่วม 7 โรค
3.พำนักอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ ในกรุงเทพมหานครโดยจะเริ่มถวายการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

หากพระสงฆ์ มีความประสงค์จะรับการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอพระสงฆ์ได้โปรดติดต่อจองคิวทางโทรศัพท์ โทร 02-640-9537, 02-354-4305 ต่อ 5135, 086-415-5986, 086-415-5988, 086-416-2037, 086-416-2047,
086-416-2215, 086-416-4306
.ทั้งนี้ พระสงฆ์ที่ได้รับการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น