L
A D I N G
ข่าวสารของสถานี

สรุปการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 สะสม (28 ก.พ. - 13 พ.ค. 2564)

14 พฤษภาคม 2564
274 views

สรุปการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19
สะสม (28 ก.พ. - 13 พ.ค. 2564)
รวม 2,124,732 โดส ใน 77 จังหวัด
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 : 1,416,432 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 : 708,300 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)