L
A D I N G
ตารางออกอากาศ
ตารางออกอากาศประจำสัปดาห์ของคลื่นAM 837 kHz
ตารางออกอากาศรายสัปดาห์ AM 837 kHz (และคลื่นอื่น)
เวลาออกอากาศ โลโก้ ชื่อรายการ
05:00 - 06:00 น. เกษตรก้าวหน้า
06:00 - 06:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
06:10 - 06:30 น. ชีวิตหลากสี
06:30 - 07:00 น. รายการข่าวสดสายตรงจาก วีโอเอ วอชิงตัน
07:00 - 08:00 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (07.00น.)
08:00 - 08:02 น. เคารพธงชาติ
08:02 - 09:00 น. บันทึกสถานการณ์
09:00 - 09:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
09:10 - 10:00 น. สุขสร้างสรรค์
10:00 - 10:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
10:10 - 11:00 น. ชั่วโมงสุขภาพ
11:00 - 11:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
11:10 - 12:00 น. ลูกทุ่งสามัคคี
12:00 - 13:00 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (12.00น.)
13:00 - 14:00 น. ทั่วทิศถิ่นไทย
14:00 - 14:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
14:10 - 15:00 น. ใส่ใจชีวิต
15:00 - 15:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
15:10 - 16:00 น. สุขใจวัยทอง
16:00 - 16:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
16:10 - 17:00 น. หมุนตามวัน
17:00 - 17:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
17:10 - 18:00 น. รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)
18:00 - 18:02 น. เคารพธงชาติ
18:02 - 19:00 น. รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)
19:00 - 19:30 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (19.00น.)
19:30 - 20:00 น. ญ.หญิงโสภา
20:00 - 20:30 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (20.00น.)
20:30 - 21:00 น. ศาลาวรรณกรรม
21:00 - 21:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
21:10 - 22:00 น. สาระสารพัน
22:00 - 22:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
22:10 - 23:00 น. สนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
23:00 - 23:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
23:10 - 00:00 น. ราตรีประดับดาว
เวลาออกอากาศ โลโก้ ชื่อรายการ
05:00 - 06:00 น. เกษตรก้าวหน้า
06:00 - 06:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
06:10 - 06:30 น. ชีวิตหลากสี
06:30 - 07:00 น. รายการข่าวสดสายตรงจาก วีโอเอ วอชิงตัน
07:00 - 08:00 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (07.00น.)
08:00 - 08:02 น. เคารพธงชาติ
08:02 - 09:00 น. บันทึกสถานการณ์
09:00 - 09:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
09:10 - 10:00 น. น้ำเพื่อชีวิต
10:00 - 10:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
10:10 - 11:00 น. ตัวโน้ตสุขภาพ
11:00 - 11:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
11:10 - 12:00 น. ลูกทุ่งสามัคคี
12:00 - 13:00 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (12.00น.)
13:00 - 14:00 น. ทั่วทิศถิ่นไทย
14:00 - 14:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
14:10 - 15:00 น. ใส่ใจชีวิต
15:00 - 15:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
15:10 - 16:00 น. ร้อยแปดพันเก้า
16:00 - 16:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
16:10 - 17:00 น. หมุนตามวัน
17:00 - 17:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
17:10 - 18:00 น. รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)
18:00 - 18:02 น. เคารพธงชาติ
18:02 - 19:00 น. รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)
19:00 - 19:30 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (19.00น.)
19:30 - 20:00 น. ญ.หญิงโสภา
20:00 - 20:30 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (20.00น.)
20:30 - 21:00 น. ศาลาวรรณกรรม
21:00 - 21:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
21:10 - 22:00 น. สาระสารพัน
22:00 - 22:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
22:10 - 23:00 น. สนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
23:00 - 23:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
23:10 - 00:00 น. ราตรีประดับดาว
เวลาออกอากาศ โลโก้ ชื่อรายการ
05:00 - 06:00 น. เกษตรก้าวหน้า
06:00 - 06:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
06:10 - 06:30 น. ชีวิตหลากสี
06:30 - 07:00 น. รายการข่าวสดสายตรงจาก วีโอเอ วอชิงตัน
07:00 - 08:00 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (07.00น.)
08:00 - 08:02 น. เคารพธงชาติ
08:02 - 09:00 น. บันทึกสถานการณ์
09:00 - 09:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
09:10 - 10:00 น. ตอบแทนแผ่นดิน
10:00 - 10:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
10:10 - 11:00 น. คลินิคสุขภาพ
11:00 - 11:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
11:10 - 12:00 น. ลูกทุ่งสามัคคี
12:00 - 13:00 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (12.00น.)
13:00 - 14:00 น. ทั่วทิศถิ่นไทย
14:00 - 14:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
14:10 - 15:00 น. ใส่ใจชีวิต
15:00 - 15:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
15:10 - 16:00 น. สุขใจวัยทอง
16:00 - 16:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
16:10 - 17:00 น. หมุนตามวัน
17:00 - 17:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
17:10 - 18:00 น. รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)
18:00 - 18:02 น. เคารพธงชาติ
18:02 - 19:00 น. รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)
19:00 - 19:30 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (19.00น.)
19:30 - 20:00 น. ญ.หญิงโสภา
20:00 - 20:30 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (20.00น.)
20:30 - 21:00 น. ศาลาวรรณกรรม
21:00 - 21:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
21:10 - 22:00 น. สาระสารพัน
22:00 - 22:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
22:10 - 23:00 น. สนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
23:00 - 23:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
23:10 - 00:00 น. ราตรีประดับดาว
เวลาออกอากาศ โลโก้ ชื่อรายการ
05:00 - 06:00 น. เกษตรก้าวหน้า
06:00 - 06:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
06:10 - 06:30 น. ชีวิตหลากสี
06:30 - 07:00 น. รายการข่าวสดสายตรงจาก วีโอเอ วอชิงตัน
07:00 - 08:00 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (07.00น.)
08:00 - 08:21 น. เคารพธงชาติ
08:02 - 09:00 น. บันทึกสถานการณ์
09:00 - 09:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
09:10 - 10:00 น. น้ำเพื่อชีวิต
10:00 - 10:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
10:10 - 11:00 น. ชั่วโมงสุขภาพ
11:00 - 11:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
11:10 - 12:00 น. ลูกทุ่งสามัคคี
12:00 - 13:00 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (12.00น.)
13:00 - 14:00 น. ทั่วทิศถิ่นไทย
14:00 - 14:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
14:10 - 15:00 น. ใส่ใจชีวิต
15:00 - 15:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
15:10 - 16:00 น. ร้อยแปดพันเก้า
16:00 - 16:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
16:10 - 17:00 น. หมุนตามวัน
17:00 - 17:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
17:10 - 18:00 น. รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)
18:00 - 18:02 น. เคารพธงชาติ
18:02 - 19:00 น. รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)
19:00 - 19:30 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (19.00น.)
19:30 - 20:00 น. ญ.หญิงโสภา
20:00 - 20:30 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (20.00น.)
20:30 - 21:00 น. ศาลาวรรณกรรม
21:00 - 21:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
21:10 - 22:00 น. สุขภาพดีวิถีไทย
22:00 - 22:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
22:10 - 23:00 น. สนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
23:00 - 23:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
23:10 - 00:00 น. ราตรีประดับดาว
เวลาออกอากาศ โลโก้ ชื่อรายการ
05:00 - 06:00 น. เกษตรก้าวหน้า
06:00 - 06:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
06:10 - 06:30 น. ชีวิตหลากสี
06:30 - 07:00 น. รายการข่าวสดสายตรงจาก วีโอเอ วอชิงตัน
07:00 - 08:00 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (07.00น.)
08:00 - 08:02 น. เคารพธงชาติ
08:02 - 09:00 น. บันทึกสถานการณ์
09:00 - 09:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
09:10 - 10:00 น. รู้ทันภัยไปกับ ปภ.
10:00 - 10:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
10:10 - 11:00 น. ชั่วโมงสุขภาพ
11:00 - 11:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
11:10 - 12:00 น. ลูกทุ่งสามัคคี
12:00 - 13:00 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (12.00น.)
13:00 - 14:00 น. ทั่วทิศถิ่นไทย
14:00 - 14:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
14:10 - 15:00 น. ใส่ใจชีวิต
15:00 - 15:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
15:10 - 16:00 น. สุขใจวัยทอง
16:00 - 16:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
16:10 - 17:00 น. หมุนตามวัน
17:00 - 17:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
17:10 - 18:00 น. รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)
18:00 - 18:02 น. เคารพธงชาติ
18:02 - 19:00 น. รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)
19:00 - 19:30 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (19.00น.)
19:30 - 20:00 น. โลกกว้างหนทางไกล
20:00 - 20:30 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (20.00น.)
20:30 - 21:00 น. ศาลาวรรณกรรม
21:00 - 21:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
21:10 - 22:00 น. สาระสารพัน
22:00 - 22:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
22:10 - 23:00 น. สนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
23:00 - 23:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
23:10 - 00:00 น. ราตรีประดับดาว
เวลาออกอากาศ โลโก้ ชื่อรายการ
05:00 - 06:00 น. เกษตรก้าวหน้า
06:00 - 06:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
06:10 - 07:00 น. สีสันเช้าวันหยุด
07:00 - 08:00 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (07.00น.)
08:00 - 08:02 น. เคารพธงชาติ
08:02 - 09:00 น. เสาร์นี้มีเรื่องเล่า
09:00 - 09:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
09:10 - 10:00 น. ร่วมสร้างประเทศไทย
10:00 - 10:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
10:10 - 11:00 น. ชั่วโมงสุขภาพ
11:00 - 11:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
11:10 - 12:00 น. สุขใจไปกับเพลง
12:00 - 13:00 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (12.00น.)
13:00 - 14:00 น. อุ่นฟ้าไอดิน
14:00 - 14:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
14:10 - 15:00 น. วิถีไทย
15:00 - 15:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
15:10 - 16:00 น. ปริทรรศน์สารพัดสุขภาพ
16:00 - 16:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
16:10 - 17:00 น. พระพุทธศาสนาฯ
17:00 - 17:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
17:10 - 18:00 น. เสาร์สบาย
18:00 - 18:02 น. เคารพธงชาติ
18:02 - 19:00 น. วรรณคดีลีลา
19:00 - 19:30 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (19.00น.)
19:30 - 20:00 น. มองอาเซียน
20:00 - 20:30 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (20.00น.)
20:30 - 21:00 น. ที่นี่มีเรื่องราว
21:00 - 21:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
21:10 - 22:00 น. ชั่วโมงแบ่งปัน
22:00 - 22:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
22:10 - 23:00 น. สนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
23:00 - 23:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
23:10 - 00:00 น. มนต์เพลงรัตติกาล
เวลาออกอากาศ โลโก้ ชื่อรายการ
05:00 - 06:00 น. เกษตรก้าวหน้า
06:00 - 06:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
06:10 - 07:00 น. สีสันเช้าวันหยุด
07:00 - 08:00 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (07.00น.)
08:00 - 08:02 น. เคารพธงชาติ
08:02 - 08:30 น. ปาฐกถาธรรม
08:30 - 09:00 น. จากฟ้าสู่ดิน
09:00 - 09:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
09:10 - 10:00 น. สานฝันสู่วันใหม่
10:00 - 10:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
10:10 - 11:00 น. ชั่วโมงสุขภาพ
11:00 - 11:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
11:10 - 12:00 น. สุขใจไปกับเพลง
12:00 - 13:00 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (12.00น.)
13:00 - 14:00 น. ท่องไปกำไรชีวิต
14:00 - 14:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
14:10 - 15:00 น. คุณธรรมนำชีวิต
15:00 - 15:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
15:10 - 16:00 น. รู้ไทยรักษ์ไทย
16:00 - 16:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
16:10 - 17:00 น. แบ่งฝันปันรัก
17:00 - 17:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
17:10 - 18:00 น. นานาสาระ
18:00 - 18:02 น. เคารพธงชาติ
18:02 - 19:00 น. วรรณคดีลีลา
19:00 - 19:30 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (19.00น.)
19:30 - 20:00 น. เวลาสบายสุขภาพจิต
20:00 - 20:30 น. ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (20.00น.)
20:30 - 21:00 น. ที่นี่มีเรื่องราว
21:00 - 21:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
21:10 - 22:00 น. ฟังสบายสไตล์แรงงาน
22:00 - 22:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
22:10 - 23:00 น. สนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
23:00 - 23:10 น. ข่าวต้นชั่วโมง
23:10 - 00:00 น. มนต์เพลงรัตติกาล