L
A D I N G

FM 92.50 MHz

" เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก "

    

ข้อมูลรายการ

นำเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งออก การท่องเที่ยว

เวลาออกอากาศ

จันทร์ ,พุธ ,ศุกร์
เวลา 09:10 - 10:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

30 พ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
5 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

27 พ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

25 พ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

20 พ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

18 พ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

16 พ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

13 พ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

11 พ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

9 พ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

21 ต.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

14 ต.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

30 ก.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
2 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

23 ก.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

18 ก.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

14 ส.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
3 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

12 ส.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

5 มิ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

3 มิ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

1 มิ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

29 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
ข่าว / รายงานพิเศษ / สารคดี (07.00 น.)
78 AM 891 kHz
เพลงจากสถานี
470 AM 819 kHz
คุยสบายบ่ายสอง
19 AM 891 kHz
รู้ทันภัยไปกับ ปภ.
39 AM 837 kHz