L
A D I N G

FM 92.50 MHz

" เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก "

    

ข้อมูลรายการ

นำเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งออก การท่องเที่ยว

เวลาออกอากาศ

จันทร์ ,อังคาร ,พุธ ,ศุกร์ ,อาทิตย์
เวลา 09:07 - 10:00 น. ,09:10 - 10:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

28 ก.ย. 2564   09:07 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

27 ก.ย. 2564   09:07 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

21 ก.ย. 2564   09:07 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

20 ก.ย. 2564   09:07 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

14 ก.ย. 2564   09:07 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

13 ก.ย. 2564   09:07 น. - 10:00 น.
2 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

7 ก.ย. 2564   09:07 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

6 ก.ย. 2564   09:07 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

30 ส.ค. 2564   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

27 ส.ค. 2564   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

25 ส.ค. 2564   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

23 ส.ค. 2564   09:10 น. - 10:00 น.
4 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

20 ส.ค. 2564   09:10 น. - 10:00 น.
2 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

18 ส.ค. 2564   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

16 ส.ค. 2564   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

13 ส.ค. 2564   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

11 ส.ค. 2564   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

9 ส.ค. 2564   09:10 น. - 10:00 น.
2 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

6 ส.ค. 2564   09:10 น. - 10:00 น.
2 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

4 ส.ค. 2564   09:10 น. - 10:00 น.
2 0 0

รายการแนะนำ
ข่าว / รายงานพิเศษ / สารคดี (07.00 น.)
135 AM 819 kHz
หัสดนตรี กปส.
68 AM 819 kHz
HITZ 955 ช่วง HITZ จัดให้ เก่า เก่า
0 FM 95.50 MHz
เสาร์เช้า เล่าข่าวลึก
349 FM 97.00 MHz